2 วันเวิร์คชอปการแสดงเพื่อเรียนรู้วิธีการอิมโพรไวส์ หรือการด้นสดแบบไม่มี Script

เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง

ผู้สอนหลัก 
ครูร่ม ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์

ค่าเรียน คนละ 3,000 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook