มีเป้าหมายหลักเพื่อนำเอาเทคนิคด้านการแสดงมาใช้พัฒนาบุคลิกภาพในด้านท่าทาง ทักษะการพูด การใช้เสียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและมีพลังในการแสดงออก
ในทุกๆด้านมากขึ้น

ครูส้มจะใช้เทคนิคทางการแสดงมาใช้ เพื่อให้ร่างกายและเสียงได้เชื่อมต่อกับอารมณ์ที่แท้จริง เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมความมั่นใจจากภายใน 

ครูเฟื้องจะช่วยเสริมและพัฒนาทักษะการพูด เพื่อให้สามารถใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมบุคลิกภาพภายนอกเพื่อสร้างความประทับใจกับผู้พบเห็น ด้วยหลากหลายเทคนิค

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเป็นหลักและไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อน เช่น ครู ทนายความ ที่ปรึกษา วิทยากร งานด้านการตลาด งานขาย ผู้ที่ทำงานระดับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการ และผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวม
เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง

ผู้สอนหลัก
1. ครูส้ม ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ
2. ครูเฟื้อง รักชน พุทธรังษี

ค่าเรียน คนละ 9,000 บาท 

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook