เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ทีมสปาร์คได้มีโอกาสไปบรรยายและทำ Workshop เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้พร้อมสู่การออกไปในโลกของการทำงาน เตรียมพร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งาน และเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเองที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Posted by:Boon Pitchayut