Spark Drama Studio ได้จัด workshop การแสดงด้านจักระที่เป็นการรวมตัวกันระหว่าง นักแสดงตาบอด นักแสดงตาดีที่มีประสบการณ์และนักแสดงใหม่ เพื่อค้นหาว่าการละครนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านร่างกายและนำมาสู้การเข้าใจกันถึงแก่นอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างไร

ครูส้มและครูเจสัน รู้สึกประทับใจกับการค้นหาความซับซ้อนทางจิตใจของนักแสดงทุกคนผ่านระบบจักระและดนตรี

ขอบคุณครูร่ม Sparkdrama และนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาส

จนกว่าจะเจอกันใหม่

ครูส้ม

Posted by:Boon Pitchayut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s